Avís legal

Dades identificatives

Titularitat:

El lloc web www.trailbergueda.com és propietat de PEDRATOUR, S.L. (d’aquí en endavant PEDRATOUR®). PEDRATOUR, S.L. és una empresa inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al full B-467307, tom 44780, foli 190, amb CIF B66498791 i domicili social a Berga, C/ Ciutat, 16. CP 08600 – BARCELONA.

Usuaris:

L’accés i ús del lloc web www.trailbergueda.com implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions generals d’ús, quedant expressament prohibida la utilització del lloc web amb fins il·legals o diferents dels autoritzats en les condicions d’ús.

PEDRATOUR® es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del lloc web, els enllaços o la informació obtinguda a través d’aquest lloc web sense previ avís.

Règim jurídic

Les condicions generals oferides en aquest lloc web s’aplicaran en tot cas als contractes celebrats i que tinguin per objecte els serveis oferts en el mateix, i es troben en tot cas sotmeses al que disposa la legislació nacional i de la Comunitat Autònoma de Catalunya que reguli les condicions generals de contractació, la publicitat i l’ordenació de l’activitat comercial, el règim de les agències de viatges, els drets dels consumidors i usuaris i la societat de la informació i comerç electrònic, tot això sense perjudici de l’aplicació preferent de les condicions particulars que puguin regir l’oferta i la prestació de determinats serveis i activitats.

Contingut:

L’usuari queda expressament advertit de que la informació continguda en el lloc web pot contenir errors tipogràfics, imprecisions i inexactituds, per les quals en cap cas PEDRATOUR® serà responsable dels perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de la informació a la que s’accedeixi per o a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions del servei o transmissió o fallades en línia.

Protecció de dades:

Totes les dades personals facilitades per l’usuari queden subjectes al règim general de protecció de dades personals previst per l’ordenament jurídic espanyol i, en particular, per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre o per quantes disposicions es desenvolupin o substitueixin.

Indicar que he llegit i accepto la política de privacitat suposa l’expressió inequívoca del consentiment del titular de les dades per al tractament o cessió de les dades personals en les condicions previstes a la clàusula legal corresponent de la política de privacitat a la qual l’usuari pot tenir accés en aquest mateix lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial:

Tots els signes, marques, logotips, dibuixos, aparença i disseny de les pantalles i, en general, elements que figuren en aquest lloc web estan protegits per drets de marca de l’estació de Trail del Berguedà i de la propietat intel·lectual propis del Consell Comarcal del Berguedà o, en qualsevol cas, dels diferents subjectes als que correspongui la seva titularitat o autoria.

 

Les imatges i vídeos que apareixen en aquest lloc web són pròpies o cedides. Aquests continguts estan subjectes a drets d’autor i protegits per drets de propietat intel·lectual amb el corresponent Copyright. No està permesa la seva difusió, comercialització, tractament o transmissió per qualsevol mitjà, sense el consentiment previ i per escrit dels titulars del Copyright.

Queda per tant prohibida la seva reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà sense el consentiment previ per i escrit de PEDRATOUR® o del seu legítim titular o autor, essent perseguida la violació d’aquests drets amb tots els mitjans que per a aquest fi estableixi l’ordenament jurídic.

Enllaços a altres continguts o directoris:

 

PEDRATOUR® no serà responsable de la informació adreçada als destinataris dels seus serveis a través dels enllaços a altres continguts, o als enllaços que incloguin directoris o eines per buscar continguts aliens a la finalitat i al contingut propi del lloc web www.trailbergueda.com de PEDRATOUR® i que es refereixin a activitats i informacions il·lícites o perjudicials per als béns o drets de tercers, susceptibles de ser indemnitzats, i que no fos coneguda per PEDRATOUR® de forma efectiva, tot això en les condicions legalment establertes.